Terugblik op 2017


Aantal leden / abonnees 

Per 1 januari 2017 telde onze vereniging 127 leden en/of abonnees (natuurlijke personen).  

Door overlijden hielden 4 leden en/of abonnees van rechtswege op lid te zijn en zegden 10 leden hun lidmaatschap op. 

Per saldo telde onze vereniging op 31 december 2017 / 1 januari 2018  dus nog (127 min 14) 113 leden en/of abonnees (natuurlijke personen).

Het aantal abonnees (uitsluitend rechtspersonen) bedraagt op 31 december 2017: 4 (betaald) en 21 (onbetaald, waaronder andere heemkundeverenigingen, waarmee een ruilabonnement bestaat, media en enkele organisaties).

Contributie e.d.

In 2017 bedroeg de contributie voor leden - c.q. de prijs van een abonnement op het tijdschrift ‘Aachterum …’ voor niet-leden - per kalenderjaar:

€ 15,-- voor leden c.q abonnees met een huis- of bezorgadres in Berlicum en Middelrode en

€ 20,-- voor leden c.q. abonnees zonder een dergelijk adres.

De contributie voor een gezinslid bedroeg € 5,00.

Deze bedragen werden in verband met administratiekosten verhoogd met € 2,50 bij niet betaling vóór een door het bestuur vast te stellen datum (in 2017: 1 april 2017).    

In de contributie was het abonnementsgeld voor het tijdschrift “Aachterum …” begrepen.

De verkoopprijs van een los nummer van het tijdschrift “Aachterum …”  was € 5,00.

In verband met de financiële situatie werd in de ledenvergadering van 10 april  besloten de contributie / het abonnementsgeld met ingang van 2018 vast te stellen op € 17,50 / € 22,50 / € 5,00.

Ledenvergaderingen

Er werden twee algemene ledenvergaderingen gehouden, namelijk op 10 april en 13 november.

In het algemeen kwamen tijdens deze ledenvergaderingen de volgende onderwerpen aan bod: het ontwerpverslag van de vorige ledenvergadering, de ingekomen en verzonden stukken, mededelingen, schenkingen, een terugblik en vooruitblik op activiteiten, en de rondvraag.

Bestuur

Gedurende het gehele verslagjaar bestond het bestuur uit Riet Wesel-van Grinsven, voorzitster, Jan Lunenburg, secretaris, Antoon Steenbergen, penningmeester, en Harry van Helvert, plaatsvervangend-secretaris.

Bestuursvergaderingen

Er werden acht bestuursvergaderingen gehouden, namelijk op 5 januari, 6 maart, 3 april, 15 mei, 12 juni, 
4 september, 16 oktober en 13 november.

In deze vergaderingen kwamen meestal steeds terugkerende onderwerpen aan de orde, zoals het ontwerpverslag van de vorige vergadering, de ingekomen en verzonden stukken, een terug- en vooruitblik op activiteiten, de stand van zaken bij de diverse werkgroepen, de schenkingen, het lief en leed, en de rondvragen.

Bestuurlijke contacten

Het bestuur onderhield weer een nuttig contact met onder andere:

a. het gemeentebestuur van Sint-Michielsgestel en dan in het bijzonder wethouder Koos Loose, vooral in het kader van het zogenaamde vijfkringenoverleg: een overleg van de vier plaatselijke heemkundekringen en onze historische vereniging met de wethouder, gehouden op 6 maart en 27 november.

b. de Stichting Brabants Heem, waarvan de vergaderingen van de Raad van Aangeslotenen en bijeenkomsten van de regio “Rondom Elde” zo mogelijk ook door bijwoning de aandacht kregen.

c. de Stichting De Moerkoal Middelrode, verhuurder van de accommodatie voor onze vereniging; zo nodig werd incidenteel contact gelegd.

Werkgroepen

Vooral tijdens de openstelling van de archief- en werkruimte op donderdagmorgen waren leden actief met onder andere het registreren van foto’s (Theo van Helvoort), het zoeken van gegevens bij foto’s (Jan van Casteren), het bijhouden van de collectie krantenknipsels (Tiny Timmermans), het registreren van bidprentjes e.d. (Harry Wijgergangs) en allerlei andere werkzaamheden (Harry van Helvert).

De leden van de werkgroep bezorging (Peter van de Burgt, Jan van Casteren, Cis van Empel, Grard Wijgergangs en Jo Wijnen) deden weer hun best ons tijdschrift en andere stukken e.d. bij de leden / abonnees te bezorgen.

De leden van de werkgroep huizen en bewoners: Jo Wijnen en Christine van Geel-van Bussel kwamen geregeld bijeen ter voorbereiding van de jaarlijkse diaserie huizen en bewoners in december, nu over het Woud en omgeving.

Onder dankzegging van het bestuur presenteerden deze twee werkgroep-leden voor de laatste keer een diaserie. Jan Hendriks verzorgde bij deze diapresentatie het technisch gedeelte.

Tijdschrift Aachterum ...

De werkgroep redactie van ons tijdschrift Aachterum … bestond op 1 januari 2017 uit vier leden: Riet Wesel-van Grinsven, Theo van Herwijnen, Jan Lunenburg en Tiny Wijgergangs.

Antoon Steenbergen verleende zijn ondersteuning bij de opmaak van het tijdschrift.

De redactie vergaderde zeven keer, namelijk op 5 januari, 13 maart, 24 april, 22 mei, 11 september, 6 november en 27 november.

In 2017 werd de 21e jaargang van “Aachterum ...” uitgebracht: in februari nummer 1, in juni nummer 2 en in oktober nummer 3.

Met diverse heemkundeverenigingen bestond een (papieren en/of digitaal) ruilabonnement van tijdschriften.

Fotoboeken

De werkgroep fotoboeken bestond uit vier leden: Riet Wesel en Antoon Steenbergen waren verantwoordelijk voor de samenstelling, Theo van Herwijnen en Tini Wijgergangs verzorgden het correctiewerk.

In verband met vragen van belangstellenden gaf het bestuur al eerder fotoboeken uit, gebaseerd op de jaarlijkse presentatie van diaseries huizen en bewoners.

Dit waren de fotoboeken over huizen en bewoners van de Loofaert (juni 2015), de Hooghei (november 2015) en de Hasseltsedijk, de Oude Bosschebaan en de Wamberg (juni 2016).  

In september 2017 werd het fotoboek huizen en bewoners van Beekveld, Zuid-Willemsvaart en Hersend uitgegeven.

Archief- en werkruimte

De archief- en werkruimte van de vereniging was gevestigd in de achterkamer van de bovenverdieping van Het Kölleke in het dorpshuis De Moerkoal in Middelrode. 

Deze archief- en werkruimte was voor leden en andere belangstellenden geopend op elke donderdag van 9:30 tot 11:30 uur en op afspraak (behalve in juli en augustus).

Enkele belangstellenden brachten met het oog op het verkrijgen van informatie over een of meer onderwerpen een bezoek aan ons archief.

Activiteiten

Op maandag 9 januari 2017 werd in een kleine zaal van dorpshuis De Moerkoal een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Er werd daarbij ook een diaserie over Huize de Wamberg vertoond. De idee over een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst van alle gebruikers van het dorpshuis werd voorgelegd aan het bestuur van de Stichting 
De Moerkoal.

Op zaterdag 25 maart 2017 nam onze vereniging deel aan de gemeentelijke zwerfvuilactie. Deze geslaagde activiteit kende geen bijzonderheden, maar leverde wel weer inkomsten voor onze vereniging op. 

Op zondag 28 mei 2017 organiseerde de activiteitencommissie, bestaande uit Theo van der Walle en Antoon Steenbergen, een fietstocht. De route van ongeveer 30 km liep door het Balkumse / Mirroise buitengebied naar de sluis bij Empel en vervolgens naar Coudewater, waar een interessante rondleiding was.

Op zondag 10 september 2017 was het Open-Monumentendag met een tentoonstelling van historische foto’s e.d. in de Samen-Op-Weg-kerk aan het Raadhuisplein. De belangstelling van vooral de eigen leden was maar matig.

Op zondag 26 november 2017 was het Open-Kerkendag en ook toen werd deze tentoonstelling gehouden.

Op maandag 9 oktober 2017 hield onze vereniging een lezing met dia’s en films over het (ook Berlicumse) boerenleven. Hier was de belangstelling bijzonder groot.

Op woensdag 13 december 2017 (om 19:00 uur in dorpshuis De Moerkoal) hield onze vereniging weer een presentatie van dia’s van huizen en bewoners, ditmaal van het Woud en omgeving. Ook nu was de belangstelling van bewoners en anderen weer groot.

Als gevolg van het opzeggen van hun lidmaatschap met ingang van 2018 verzorgden Christine van Geel en Jo Wijnen onder dankzegging door het bestuur voor het laatst deze presentatie van een diaserie.

Bijzondere zaken

Over een gezamenlijke medewerking van HKV De Plaets en HVBM aan de plaatselijke dodenherdenking zou overleg worden gevoerd, maar afspraken werden helaas niet nagekomen. Deze gang van zaken stemde niet tot onze bestuurlijke tevredenheid, maar besloten werd de zaak maar te laten rusten en “de lucht is inmiddels opgeklaard”.

Advisering straatnaamgeving

De gemeente Sint-Michielsgestel vroeg eerder advies over een verzoek van de heer Theo van der Walle over het geven van de naam Lindendreef aan een zijweggetje van de Hasseltsedijk. Ons advies was positief, maar ook aan het einde van dit verslagjaar was nog steeds geen besluit bekend.

De gemeente Sint-Michielsgestel vroeg advies over de straatnaamgeving in de omgeving van het parochiecentrum Kerkwijk. Op voorstel van onze vereniging werd besloten aan de toekomstige ontsluitingsweg tussen de Kerkwijk en het processiepark de naam Patronaatspad te geven.

Schenkingen

In de loop van 2017 werden weer geregeld schenkingen ontvangen, meestal bidprentjes e.d., foto’s, boeken, documenten en allerlei voorwerpen van historische aard. 

Het beleid over het aanvaarden van dergelijke schenkingen werd voortgezet in die zin dat deze schenkingen betrekking moeten hebben op de historie van Berlicum en Middelrode.

Website

Drie-O-Automatisering BV (met directeur Mark Wijgergangs) bleef ook in 2017 de zeer gewaardeerde sponsor van onze website: www.hvbm.net. Het dagelijks beheren van de website bleef een taak van de secretaris.

Tot slot

Dankzij de vrijwillige inzet van onze mensen kan de HVBM weer terugkijken op een zinvol heemjaar en kunnen we terecht zeggen: een geslaagd 2017. Het bestuur bedankt allen.